winkelwagen
Naar winkelwagen
     
social media Facebook social media Twitter social media Google Plus social media YouTube

Klantenbeoordeling

Algemene Voorwaarden
Cards&GiftsInleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kaart- en cadeauservice die via de website www.cardsengifts.nl wordt aangeboden. Door gebruik te maken van deze service en de website www.cardsengifts.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u gebruik maakt van de kaart- en cadeauservice van Cards&Gifts. Substantiële wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen op www.cardsengifts.nl of anderszins worden bekendgemaakt.

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij behorende betekenis, waarbij het enkelvoud geacht wordt het meervoud te omvatten en vice versa:

Algemene Voorwaarden
onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Kaart- en cadeauservice;

C&G
Bruka Service B.V., t.h.o.d.n. Cards&Gifts, statutair gevestigd te Grootbroek, kantoorhoudende te (1601 EX) Enkhuizen aan Zoutketen 45, (1600 AH) Postbus 349, Enkhuizen;

Consument                      
de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Kaart- en cadeauservice;

Kaart- en cadeauservice   

de kaart- en cadeau service die C&G via de Website aan Consumenten aanbiedt alsmede het door C&G gereedmaken, printen en ter post (laten) bezorgen van de via de Kaart- en cadeauservice door Consumenten samengestelde Kaarten en Cadeaus;

Kaart                               

een door een Consument via de Kaart- en cadeauservice samengestelde en bestelde kaart;

Cadeau                            
een door een Consument via de Kaart- en cadeauservice samengesteld en besteld cadeau;

Overeenkomst
                  
de overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, waarbij C&G en Consument de Kaart- en cadeauservice overeenkomen;

Website                           
www.cardsengifts.nl waarop C&G de Kaart-en Cadeauservice aanbiedt.

2. Algemene Voorwaarden
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, waaronder de Kaart- en cadeauservice, en nadere overeenkomsten, alsmede aanbiedingen en mededelingen van C&G via onder andere de Website en die verband houden met de Kaart- en cadeauservice. 

3. Overeenkomst
3.1
De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging door C&G, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het gebruiken door de Consument en het verrichten door C&G van de Kaart- en cadeauservice. C&G behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

4. Kaart- en cadeauservice
4.1
Het is Consument niet toegestaan om de Kaart- en cadeauservice in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken, op een manier te gebruiken die het functioneren van de Website en/of het gebruik door derden kan hinderen en/of op de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens C&G of derden.

4.2
Het is Consument niet toegestaan om de Kaart- en cadeauservice te gebruiken in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.3
Consument is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de Kaart en het Cadeau. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de Kaart of het Cadeau niet kan worden besteld en/of bezorgd, blijft Consument de vergoeding voor het gebruik van de Kaart- en cadeauservice verschuldigd.

4.4
C&G doet haar uiterste best om de via de Kaart- en cadeauservice bestelde Kaarten en Cadeaus op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. C&G is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een Kaart of Cadeau of het arriveren op een onjuist adres.

4.5
Klachten over de uitvoering van de Kaart- en cadeauservice dienen binnen 4 weken na afloop van de door C&G aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Consument komt te vervallen. 

5. Vergoeding

5.1
Consument is aan C&G de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat in een vergoeding voor het gebruik van de Kaart- en cadeauservice, welke vergoeding aan Consument wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de Overeenkomst door Consument. De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief BTW. 

6. Website
6.1
De op de Website weergegeven afbeeldingen van Kaarten en Cadeaus zijn niet van ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de Website door Consumenten aangemaakte en bestelde Kaarten en Cadeaus.

6.2
C&G heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd. C&G biedt alle Kaarten en Cadeaus aan zonder enige waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

7. Aansprakelijkheid
7.1
C&G aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Consument lijdt door tekortkomingen van C&G in de uitvoering van de Kaart- en cadeauservice, waaronder maar niet beperkt tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Consument en/of C&G wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de Website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de Website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de Website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang tot het gebruik van de Website.

7.2
C&G kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, hetzij geschied met opzet schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit voortvloeit.

7.3
Consument vrijwaart C&G voor alle aanspraken van derden terzake van de inhoud van de Kaart en het Cadeau, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de Kaart en het Cadeau die door C&G via de Kaart- en cadeauservice aan Consument ter beschikking zijn gesteld.

7.4
Indien de Consument gebruik maakt van zijn eigen adresbestanden staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Consument vrijwaart C&G voor alle aanspraken van derden terzake.

8. Overmacht
8.1
C&G is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien C&G niet in staat is haar verplichtingen jegens Consument na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp C&G gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

9. Intellectuele Eigendom

9.1
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten, met betrekking tot C&G, de Website, de Kaarten en Cadeaus, zijn eigendom van C&G en/of haar licentiegevers en mogen in geen geval worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt anders dan voor het via de Kaart- en cadeauservice samenstellen van een Kaart en/of Cadeau.

9.2
Niets van de Website, waaronder de Kaarten en de Cadeaus, mag worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van C&G en/of haar licentiegevers.

9.3
Niets uit de Algemene Voorwaarden zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van C&G.

9.4
Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van C&G mag geen link naar de Website worden aangeboden.

9.5
Indien de Consument meent dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van intellectuele eigendom die rusten op C&G, dan kan de Consument contact opnemen met C&G via een e-mail naar info@bruka.nl of te bellen naar 0228 – 51 32 02.

9.6
C&G behoudt zich ter zake al haar rechten voor.

10. Ontbinding
10.1
Consument heeft het recht om de Overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan C&G. Het in dit artikel genoemde recht tot ontbinding vervalt, indien de bezorgperiode meebrengt dat de Kaart of het Cadeau binnen deze 7 werkdagen termijn ter post dient te worden bezorgd. 

11. Privacy en Beveiliging persoonsgegevens
11.1
C&G hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Consument en heeft een privacy beleid gemaakt dat van toepassing is op de Kaart- en cadeauservice. In dit privacy beleid die u op de Website kunt raadplegen, kunt u lezen hoe C&G omgaat met persoonsgegevens en hoe zij deze verwerkt en hoe u zich tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens kunt verzetten. Door het sluiten van de Overeenkomst gaat de Consument akkoord met dit privacy beleid.

11.2
C&G zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Kaart- en cadeauservice te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Consument ingevoerde gegevens, maar C&G kan ter zake geen garantie geven.   

12. Vragen
12.1
Voor vragen of klachten met betrekking tot de Kaart- en cadeauservice kan de Consument zich wenden tot C&G door een e-mail te sturen naar info@bruka.nl of tijdens kantoortijden te bellen naar 0228 – 51 32 02. 

13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
13.1
De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoeding kunnen door C&G te allen tijde worden gewijzigd. 

14. Toepasselijk recht
14.1
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen C&G en de Consument die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 

4 augustus 2011

Gedeponeerd bij de K.vK. Noordwest-Holland
Dossiernummer: 36009579